فرآیند تولید لیکا

لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/

فرآينــدتوليـــدليكــا

۱ -مــاده اولــيه

ماده اوليه ليكا نوعي رس صنعتي مي باشد كه ايليت يا مونت موريونيت نام دارد. تركيب شيميايي بخصوص ايــن ماده فقط درنواحي محدودي يافت مي شود. اولين معدن شناخته شده درروستاي كوشــكك ســاوه ميباشد كه مطالعات معدني و آزمايشگاهي آن توسط اروپاييان انجام گرفت وماده اوليه فعاليت كارخانه راتامين نمود.

دردهه دوم فعاليت كارخانه كليه مطالعات از اكتشاف تابهره برداري توسط كارشناسان ايراني شركت ليكا انجام گرفت. در اين راستا منطقه وسيعي در شعاع يکصد کيلومتري کارخانه از طريق تصاوير ماهوارهاي(Remote Sensing )مورد مطالعه قرار گرفت.

از اين معادن جهت تامين مواد اوليه، بهره برداري مي شود. ماده اوليه پس از اكتشاف، باطله برداري شده وسپس درهرمرحله از بهره برداري، آزمايش انبساط پذيري ازسطح وعمق انجام گرفته و در صورت مثبت بودن نتايج آزمايش، ماده اوليه دپو وبه كارخانه حمل مي گردد.

 ۲- فـرآوري اوليه

آماده سازي خاك را فرآوري اوليه مي گويند. خاك ازطريق جعبه تغذيه وارد خط توليد شده و توزين مي گردد. باعبورازدروازه مغناطيسي وارد آسياب (mill Adge ) شده ودرآنجا خاك همراه با آب مورد نياز له شده واز صفحه مشبكي با روزنه هاي ۱۸ ميلي مترعبور مي كند.

گل عبور داده شده وارد مخلوط كن مي گردد و درآنجا به وسيله دو محورچرخ گوشتي ورز داده شده تا گل به حالت پلاستيك درآيد. سپس گل ورز داده شده ازآسياب غلطكي با مجراي ۲ ميلي مترعبور مي كند تا كامال حالت يكنواختي پيداكند. گل يكنواخت شده به كوره خشك كن هدايت مي شود.

۳- فـــرآوري

كوره خشك كن به طول ۳۵متروحركت ۱/۵ تا ۲ دور دردقيقه داراي ساختمان داخلي بخصوصي است. اين ساختمان باعث مي شود تاگل درمعرض هواي گرم قرارگرفته, خشك و ريز شود.نهايتا به گندوله هاي ريزي تبديل مي شود. حرارت كوره خشك كن درابتدا ۱۵۰تا۲۰۰ درجه سانتي گراد است ودرانتها به ۵۵۰تا۶۰۰ درجه سانتي گراد مي رسد. گندوله هاي آماده شده به كوره پخت مي ريزد.

كـوره پخـت به طول ۲۲مترو قطـر۴/۳مترقادراست تا۶دور دردقيقه دوران نمايد. منحنــي حرارتي كــوره پخت از ۶۰۰تا۱۲۰۰ درجه كشيده ميشود وگندوله ها دراين حرارت منبسط شده وبه دانه هايي از ۱تا۲۵ ميلي مترسبك ومتخلخل تبديل ميشوند. دانه هاي سبك توليد شده به داخل خنك كن هاي ماهواره اي هدايت شده و ازآنجا برروي نوارهاي خروجي ريخته شده ودر محوطه آزاد دپو ميشوند.

۴-دانــه بنـــدي

بدليل آنکه هر کاربردي نياز به دانه بندي مخصوصي مي باشد، لذا سبکدانه هاي توليدي باعبور ازسرند به سه سايز مختلف ۴-۰ميلي متر,۱۰-۴ميلي متر,۲۵-۱۰ميلي مترتقسيم مي شود, ودانه هاي مجزا شده براي كاربردهاي مختلف مورد استفاده قرارمي گيرد. اين دانه بندي بر حسب نيازهاي متفاوت قابل تغيير است.

۵-توليـــد بلـــوك

كارخانه ليكا داراي سه خط توليد بلوك سبك مي باشد كه يك خط همراه با كارخانه ليكا درسال ۱۳۵۷ نصب شده است و دو خط ديگر درسال هاي اخير وبخشي از طرح توسعه شركت ليكا مي باشد.درخطوط توليدبلوك كارخانه ليكا انواع مختلف بلوك سبك توليد وبه بازار عرضه مي گردد. کليه محصولات تحت نظارت واحد کنترل کيفيت و بر اساس استانداردهاي معتبر داخلي و خارجي توليد ميگردند.

همچنین بخوانید:

لیست قیمت محصولات لیکا

لیکا در ساختمان

لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/لیکا اصفهان،فروش لیکا،قیمت لیکا،بلوک لیکا،پوکه لیکا،ملات لیکا/