ویژگی های دانه لیکا (کلیات)

لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/

ويژگيهاي عمومي

کليات

بافت متخلخل ناشی از انبساط خاك رس که در نتيجه ايجاد و محبوس شدن گازها در جرم به حالت خميري روان درآمده در دماي ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه  سانتيگراد به وجود ميآيد، موجب ويژگيهاي اساسي دانه ليکا است. مقادير کمّي اين ويژگيها و حتي ظاهر دانه ها بر حسب روش توليد با کوره ذوب نواري يا گردان ميتواند متفاوت باشد. دانه هاي حاصل از کوره گردان داراي شکل تقريباً گرد و سطح زبر و ناهموارند. قشر ميکروسکپيخارجي آنها داراي خلل و فرج ريز است . داخل دانه ها داراي بافت  اسفنجي و  سياه رنگ است رنگ پوششخارجي بستگي زيادي به ماده معدني، روش و کيفيت فرآوري دارد و اغلب نزدیک به رنگهاي اخرايي و قهوه اياست. ضخامت اين پوشش ۵۰ تا ۱۰۰ ميکرون است و جذب آب کمتري نسبت به بافت درون دانه دارد.وجود تخلخل و فضاي خالي بين دانه ها سبب ايجاد فضاي خالي برابر با ۷۳ تا ۸۸ درصد فضاي کل ميگردد.

اين ميزان فضاي خالي بين دانه هاسبب  ايجاد ويژگيهاي مهمي چون وزن کم، رسانايي حرارتي پايين، افتصوتي، جلوگيري از نفوذ رطوبت و زه کشی  ميشود. همچنين بافت اين دانه ها و روش تشکیل آنها سببمقاومت در برابر آتش و دوام و پايداري شيميايي ميگردد. در مقالات بعدی برخي از اين ويژگيها مورد بررسيقرار ميگيرند.

 

جهت خرید ومشاوره در زمینه محصولات لیکا با شماره تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۳۷۲۶۷۲۹۸

همچنین بخوانید:

جذب آب دانه های لیکا

فرآیند تولید لیکا

لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/  لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/  لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،قیمت لیکا،لیکای اصل/ لیکا اصفهان،فروش لیکا،خرید لیکا،